EPIDOTE Epidote
TUMBLE
POLISHED
STONES
20 x 10 x 5mm. Aust. $  2.00
Pack of 5
20 x 10 x 5mm.
Aust. $8.00

TUMBLE
POLISHED
STONES
25 x 15 x 5mm. Aust. $  4.00
Pack of 5
25 x 15 x 5mm.
Aust. $16.00

Back to Tumbled Stones        Back to Start